ชื่อผู้ใช้ (Username) :

รหัสผ่าน (Password) :

ใช้ Username และ Password
เดียวกับระบบยืนยันตัวตน (Authentication System)

คู่มือการลงทะเบียน

ข้อตกลงในการเข้าใช้งาน eduroam

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้ในกรณีที่เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ สถาบันที่เข้าร่วมเครือข่าย eduroam เท่านั้น
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีไม่สามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ภายในมหาวิทยาลัยได้ ให้ใช้ได้เฉพาะ ผู้ที่มาปฏิบัติราชการจากสถาบันอื่นๆ ที่เข้าร่วมเครือข่าย eduroam เท่านั้น
3. บุคลากรที่สมัครขอใช้งาน Eduroam สามารถขอยกเลิกการใช้งานได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียนขอใช้งาน
4. ไม่ให้บริการ Service การใช้งานบนเครือข่าย eduroam ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเช่น Bittorrent
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกประวัติการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550